Oulun Kodinhoito- ja terveyspalvelun arvot ja toimintaperiaatteet

Asiakaslähtöisyys/ Yksilöllisyys

Palvelut tuotetaan asiakkaan tarpeista lähtien, kunnioittaen asiakkaan yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta. Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan asiakkaalle yksilöllisesti, kartoittaen kokonaisvaltaisesti hänen toimintakykynsä ja palvelun tarpeensa. Suunnitelma laaditaan aina yhdessä asiakkaan ja/ tai hänen läheistensä kanssa.

Palveluhenkisyys/ Kokonaisvaltaisuus

Palveluhenkisyys välittyy asiakkaalle ystävällisenä, aitona ja välittävänä työotteena. Palvelu on kiireetöntä, joten asiakkaalle ja hänen toiminnalleen annetaan aikaa.

Kokonaisvaltainen palvelu toteutuu tekemällä tiivistä yhteistyötä omaisten ja läheisten kanssa sekä moniammatillisessa verkostossa esimerkiksi terveyskeskuksen, lääkäreiden ja yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Luottamuksellisuus/ Turvallisuus

Palvelulla vastataan asiakkaan turvallisuuden tarpeisiin ottamalla huomioon hänen sisäinen ja ulkoinen turvallisuutensa (turvallisuuden tunne; luottamus hoitoon ja hoitajaan, tiedonsaanti hoidosta, osallistuminen hoitoon, yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa sekä ympäristön turvallisuustekijöistä huolehtiminen).

Palvelussa noudatetaan vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.

Omatoimisuuden tukeminen

Palvelussa toimitaan ns. kuntouttavalla työotteella, joka tarkoittaa asiakkaan omien voimavarojen huomioimista ja asiakkaan tukemista käyttämään niitä. Asiakkaan puolesta tehdään se, mihin hän ei itse kykene. Asiakasta ohjataan apuvälineiden hankkimisessa ja ohjataan sekä kannustetaan niiden käytössä.

Hoidon jatkuvuuden turvaaminen

Hoitajan pysyvyys ja tuttuus ovat tärkeitä pitkäaikaisen ja luottamuksellisen asiakassuhteen ylläpitämisessä. Palveluntuottajana ja työntekijänä toimin sekä itse että kiinteää yhteistyötä teen lähihoitaja Satu Sepposen kanssa.

Tiedon kulku työntekijän ja asiakkaan (sekä mahdollisesti hänen läheistensä) välillä turvataan kirjaamalla palvelua koskevat asiat asiakkaan kotona säilytettäviin seurantalomakkeisiin sekä palveluntuottajan kotona säilytettävään hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Asioista tiedotetaan omaisille ja yhteistyökumppaneille silloin, kun se on hoidon kannalta oleellista ja tärkeää sekä vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuden puitteissa mahdollista.

Vastuullisuus

Palvelussa noudatetaan taustalla olevia sosiaali- ja terveydenhuollon lakeja. Palveluista vastaa Raija Mertaniemi-Kinnunen. Asiakkaat on vakuutettu potilasvakuutuksella, ja yrityksellä on vastuu- ja vahinkovakuutukset. Palvelun vastuullisuuteen kuuluvat myös palvelujen jatkuva kehittäminen ja ammattitaidon ylläpitäminen kouluttautumalla. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua ja vaikuttaa palveluntuottajan omavalvontasuunnitelmaan.